Seminar: Hvordan involvere barn og unge i byutvikling?

Relatert

barnetrakk

Hvordan kan barn og unge involveres sterkere i by- og stedsutvikling? Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) inviterer til et halvdagsseminar om temaet.

Det er lovpålagt å involvere barn og unge i utformingen av sine nærområder, men det praktiseres i liten grad. Det mangler kompetanse, kunnskap og ressurser i norske kommuner og bydeler. Dette er en problemstilling DOGA er opptatt av. I 2015 jobber tre norske pilotkommuner i samarbeid med DOGA om å gjennomføre og implementere det nye barnetråkkverktøyet i sine planprosesser. De jobber for å finne nye og bedre veier for hvordan vi kan involvere barn og unge i byutviklingen, og skape bedre og mer barnevennlige steder og byer.

I den anledning inviterer vi deg til et halvdagsseminar 27. august 2015 fra kl 13:00 – 17:00 på DOGA hvor pilotkommunenes arbeid blir presentert, samt andre spennende eksempler på hvordan barn og unge mer aktivt kan involveres i byutvikling i dag.

Les også: Barn er kompetente byutviklere

Program

12.30: Registrering m/kaffe og frukt
13.00: Velkommen v/konferansier Karoline Birkeli-Gauss (DOGA)
13.10: Staten og medvirkning v/Berit Skarholt (KMD)
13.15: Medvirkning med virkning? v/Gro Sandkjær Hanssen (NIBR)
13.35: Sustainability that touches the hearth: when stories are catalysts for democratic change v/Deni Ruggeri (NMBU)
13.55: Tjenestedesign i medvirkende byutviklingsprosesser v/Ingvild Sundby (GovMinds)
14.15: Kaffe/te/lunsj
14.45: Erfaringer fra pilotkommunene: Ingvild Belck-Olsen (Ski kommune), Mats Marthinussen (Bodø kommune) og Torill Valderhaug (Giske kommune)
15.30: Spørsmål og samtale
15.50: Kaffe/te/snacks
16.00: Dialogarbeid: nøkkelen til en velfungerende byutviklingsprosess v/Aslaug Tveit (Leva Urban Design)
16.30: Felles-skaberne i Holbæk v/Rasmus Damgaard & Jens Albegaard (Holbæk kommune)
17.00: Slutt

Prosjektet "Barn i by" på DOGA

Karoline Birkeli-Gauss er prosjektleder for prosjektet «Barn i by – implementering av barnetråkk» på DOGA. Dette er et pilotprosjekt hvor Giske-, Ski- og Bodø kommune deltar i å utforske hvordan man best mulig kan implementere resultatene fra barnetråkkregistreringer i langsiktig planer, vedtak og tiltak. Prosjektet er koblet på evalueringen av plandelen til plan- og bygningsloven ledet av NIBR, samt studentsamarbeid med NMBU. Karoline er utdannet by- og regionalplanlegger fra Teknisk universitet i Wien og NMBU på Ås.

Les mer om Barnetråkk

Medvirkning - med virkning?

Statsviter Gro Sandkjær Hanssen er forsker ved Norsk institutt for by- og regionforsker, avdeling for velferd og demokrati. Hun har mange års erfaring med studier av offentlig politikk på regionalt og lokalt nivå, med særlig interesse for medvirkning og styringsutfordringer i byutvikling, klimatilpasning og vannforvaltning. Hun leder for tiden evalueringen av plandelen av plan- og bygningsloven, samt et forskningsprosjekt om hvordan klimatilpasning ivaretas i kommunenes planlegging. Hennes siste publikasjon er boken "Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer", som lanseres i august 2015. Gro vil snakke om kommuners generelle utfordringer ved medvirkning.

Sustainability that touches the hearth: when stories are catalysts for democratic change

Deni Ruggeri er førsteamanuensis i landskapsarkitektur og byutvikling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I sin forskning undersøker han hverdagslige omgivelsers innflytelse på beboere, stedsidentiteten og tilknytningen til stedet. Han tok sin doktorgrad fra University of California, Berkeley, og har øvrig utdanning fra Cornell University. Han har praktisert som landskapsarkitekt og «community design», blant annet gjennom workshops. NMBU er en av hovedpartnerne i Barn i by prosjektet, hvor Ruggeris studenter vil studere problemstillingene til pilotkommunene. På seminaret vil han snakke om hvordan design og bottom-up metoder kan benyttes i medvirkningsprosjekter

Tjenestedesign i medvirkende byutviklingsprosesser

Ingvild Sundby er utdannet industriell designer og er i dag selvstendig næringsdrivende og tjenestedesigner ved GovMinds AS. Hun har benyttet metodikk fra tjenestedesign for å utarbeide en veiledning for kommuner som ønsker å gjennomføre Barnetråkk. Hun skal snakke om denne prosessen, resultatene, samt muligheter og forutsetninger for bruk av tjenestedesign i medvirkningsarbeid i by- og stedsutvikling.

Fælles-skaberne i Holbæk

Holbæk kommune trekkes frem av Dansk arkitektursenter som en innovativ kommune når det gjelder involvering av barn og unge. Rasmus Damgaard og Jens Albegaard arbeider som "fællesskabere" i Holbæk kommune, og vil fortelle nærmere om deres tilnærming til lokal demokrati, medvirkning av barn og unge og frivillighet.


Påmelding