Barnetråkk rykker inn i Bodø

Foto av Mats Marthinussen, prosjektleder for Barnetråkk i Bodø kommune

- Vi vil sikre gode uteområder for barn, sier prosjektleder Mats Marthinussen i Bodø kommune. Sammen med Giske på Sunnmøre og Ski i Akershus skal Bodø være pilotkommune for prosjektet Barnetråkk, hvor barn selv får reell innflytelse for offentlig samfunnsplanlegging. Målet er at prosjektet skal rulles ut over hele landet.

Mats Marthinussen tror Barnetråkk vil gjøre god nytte for seg.

– Hvordan står det til i Bodø - hvordan er oppvekstvilkårene for barn i kommunen?

– Bodø er et godt sted å vokse opp. Byen er stor nok til å kunne tilby et mangfold av kultur- og idrettstilbud, men liten nok til å være en trygg plass å ferdes og leve. Det er trygt og enkelt å komme seg fra A til B og lav terskel for å kunne delta på de aktiviteter en måtte ønske uansett hvor man bor. Vi har full barnehagedekning, fritt skolevalg og et godt utviklet familiesenter i de ulike bydelene.

– Så hvis dette var et terningkast?
– Det blir en femmer.

– Hvilke hovedutfordringer møter dere lokalt i arbeidet med trygg skolevei og gode oppholdssteder for barn?
– Bodø kommune ble kåret til årets trafikksikre kommune i 2014, og i Bypakke Bodø er det satt av store ressurser til gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø. Men vi ser likevel at det kan være store utfordringer ved å samarbeide med mange ulike aktører, enten det er flere ulike avdelinger i kommunen som jobber sammen eller vi samarbeider utbyggere, fylkeskommunen, organisasjoner eller andre. Biltrafikken har tradisjonelt vært prioritert foran tiltak for gående/syklende og trafikksikker skoleveg. Det er utfordringer vi jobber kontinuerlig med, men som ikke alltid er like enkelt å finne gode løsninger på. Vi ønsker også å få gode leke- og uteoppholdsarealer i private reguleringsplanforslag, da vi ofte opplever at utbyggere nedprioriterer disse arealene.

– Hvorfor var Barnetråkk en god idé for dere?
– Barn og unge er en stor gruppe i samfunnet som i for liten grad lar seg høre gjennom vanlige medvirkningsprosesser. Bodø Kommune vil gjerne ta ytterligere hensyn til barn og unges interesser og mener Barnetråkk kan være en god måte for å oppnå dette. Å få være pilotkommune i et slikt prosjekt sammen med noen av de mest kompetente fagmiljøene i Norge ser vi på som en stor fordel og styrke i et slikt arbeid.

– Hvordan vil dere jobbe med prosjektet?
– Vi har satt ned en tverrfaglig prosjektgruppe som skal jobbe med utarbeiding av en ny grønnstrukturplan. Som en del av dette prosjektet vil også barnetråkkregistreringene implementeres. Bodø er nettopp kommet inn i Barnetråkk og er i gang med å utarbeide en plan for hvordan arbeidet skal foregå, men vi har høye forventninger til arbeidet og resultatet av dette.

– Hvordan skal dere forankre tråkkregistreringene i den kommunale planleggingen og i de politiske prosessene, slik at dette får reell verdi?
– Barnetråkkregistreringene vil være en del av Grønnstrukturplanen som er en juridisk bindende temaplan til kommuneplanens arealdel. Således vil de forankres i den kommunale saksbehandlingen. Vi håper og tror at vi også får skolene med oss på å gjennomføre nye registreringer i faste intervaller fremover. Slik vil vi kontinuerlig ha oppdatert og relevant informasjon som vi kan benytte oss av i den kommunale planleggingen.

– Hva håper dere å få ut av Barnetråkkarbeidet?
– Vi håper at barnetråkkregistreringene kan brukes som et verktøy av kommunens ulike avdelinger og eksterne planleggere slik at vi sikrer gode uteområder for alle. Det at vi kobler prosjektet opp til grønnstrukturplanen gjør at vi, i tillegg til juridisk planforankring, ser uteromsverdiene i sammenheng: behov for uteareal til opphold og lek, trygge korridorer mellom mål og areal og korridorer til å opprettholde byens biologiske mangfold.

Mer om Barnetråkk:

Barnetråkk er et digitalt verktøy der barna registrerer på kart hvordan de opplever sin skolevei og sine fritidsomgivelser. Dette gir planmyndigheter og politikere kunnskap om barns lokalmiljø fra barna selv, og den skal kunne tas i bruk når det skal utvikles kommunale planer og reguleringer.

Bodø er sammen med kommunene Giske på Sunnmøre og Ski i Akershus pilotkommuner for Barnetråkk. Målet er at barnas registreringer får en reell innflytelse i offentlig samfunnsplanlegging, og at dette skal ha overføringsverdi til alle kommuner i Norge. I løpet av 2016 skal det også utvikles en egen Barnetråkk-utstilling på Norsk design- og arkitektursenter, med en mobil containerløsning som skal kunne settes opp over hele landet.