Folketråkk er i gang!

Lys85831 Oslo Trikken 001 Lo

Folketråkk skal bli et medvirkningsverktøy for bedre steds- og byutvikling. Foto: Sverre Chr. Jarild

Folketråkk er en videreutvikling av medvirkningsverktøyet Barnetråkk. Nå er prosjektet i gang for alvor, og her får du en statusoppdatering.

8. april inviterte DOGA til frokostmøte om Folketråkk. Avdelingsdirektør Berit Skarholt fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) åpnet møtet. Hun omtalte Folketråkk som et viktig verktøy for å styrke innbyggernes medvirkning i kommunale planprosesser. KMD mener det er behov for å utvikle nye metoder for medvirkning slik at politikere får et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag som igjen vil gi økt kvalitet i planer og by- og tettstedsutvikling.

Folketråkk skal være et digitalt medvirkningsverktøy for å kartlegge behov og ønsker i nærmiljøet hos hele befolkningen. Verktøyet bygger videre på Barnetråkk, som siden 2006 har gitt barn en stemme i by- og stedsutvikling. Grunntanken er at også de tause stemmene skal høres i stedstuviklingsspørsmål.

Arbeidet med utviklingen av Folketråkk startet med å snakke med brukerne selv. Målet med intervjuene var å få fram viktige innspill til hva kommunen trenger av innsikt og kunnskap om hvordan byen skal være attraktiv og et godt sted å leve for et større mangfold.

Intervjuene og analysen ble gjennomført av Mette Mossige i Prologue AS og Øystein Evensen i Comte Bureau. De kom fram til ulike parametere som vil være viktige å få undersøkt i et verktøy knyttet til livskvalitet i by. I tillegg ga dette arbeidet ideer til hvilke funksjonaliteter et slikt verktøy bør ha.

Sammen med DOGA gjennomførte Prologue og Comte fokusgruppeintervjuer med stat, kommune, forsknings- og utdanningsmiljøer og andre fagmiljøer. Slik fikk de drøftet medvirkningstemaet i en større kontekst. Resultatet av dette arbeidet ble presentert av Prologue på frokostmøtet 8. april. En referansegruppe jobbet videre med funnene i en workshop senere på dagen.

Trenger modning

Workshopen bekreftet at prosjektet fremdeles er på et tidlig stadium og trenger modning. Det ble tydelig at det gjenstår en del innsiktsarbeid og testing med brukere før det er hensiktsmessig å starte utviklingen av et verktøyet.

Drøftingene viste videre at livskvalitetsparameterne bør spisses og operasjonaliseres. Dette arbeidet skal gjøres sammen med brukerne, og kommunene som skal bruke resultatene i sitt planleggingsarbeid.

Verktøyets funksjonalitet må testes på brukeren og representanter fra kommunen for å sikre relevans for deres arbeid. I tillegg gjenstår et stykke arbeid rundt hvordan kommunene skal implementere verktøyet, og hvordan verktøyet best kan tilrettelegges for at resultatene anvendes i det daglige planarbeidet.

Stor interesse

DOGA får mange henvendelser om status i prosjektet. En rekke kommuner og pågående prosjekter spør om de kan være med i testingen verktøyet. Vi er glade for den store interessen, og vil før sommeren avklare hvilke samarbeidspartere som er relevante.

Prosjektgruppen består av Trine Nohr i KMD, Deni Ruggeri fra NMBU og Edvard Grov fra UiB, i tillegg til DOGAs Tor Inge Hjemdal, Siri Holmboe Høibo, Benedicte Wildhagen, Andreas B Johansen og prosjektleder Ingvil Aarholt Hegna. Før sommeren 2016 vil prosjektgruppen, med utgangspunkt i forprosjektet og oppsummeringen fra workshopen, ha mer konkrete planer for aktiviteter og videreutvikling av prosjektet.

Følg med på våre hjemmesider og / eller kontakt med iah@doga.no