Folketråkk for bedre by- og stedsutvikling

Uklart bilde med omrisset av to mennesker i bymiljø

Målet med Folketråkk er å skape et attraktivt, meningsfullt og brukervennlig verktøy som stimulerer til økt bruk av medvirkning. Foto: Peter Miranda Unsplash.com

Prosjektet Folketråkk handler om å utforme steder for mennesker, med mennesker. DOGA skal utvikle et verktøy som gjør det enkelt og attraktivt å gjennomføre reell medvirkning.

Du har kanskje hørt om Barnetråkk – verktøyet som gjør det mulig å inkludere barn og unge i by- og stedsutvikling? Folketråkk er neste steg på veien. Med Barnetråkk kan barn og unge registrere sine opplevelser av egne nærmiljøer på en måte som gjør at kommuneplanleggerne kan ta innsikten med i utviklingsarbeidet. På samme måte skal Folketråkk bli et verktøy der innbyggere i alle aldre kan bidra inn i kommuneplanleggingen på en helt ny måte.

Men hvorfor trenger vi et nytt verktøy? Plan- og bygningsloven pålegger jo norske kommuner å gjennomføre medvirkning med innbyggerne når de planlegger. Vel, minstekravet til medvirkning er ikke nok, skal vi tro sosiolog og design researcher Mette Mossige:

Mette Mossige– Folkemøter, for eksempel, er ikke reell medvirkning. Det er som oftest en enveis kommunikasjon der innbyggernes behov ikke tilstrekkelig kommer til uttrykk. Dagens medvirkningsprosesser er i for stor grad overflatiske og fanger hverken bredden i befolkningen eller dybden i informasjonen som eventuelt samles inn, forteller hun.

Mossige har gjennomført dybdeintervjuer med informanter i forbindelse med forprosjektet. I følge henne finnes det få tilgjengelige medvirkningsverktøy og begrenset kunnskap om hvordan medvirkning bør gjennomføres. Mange politikere og planleggere ser på medvirkning som en ressurskrevende tvangstrøye, men tvert imot gir reell medvirkning både samfunnsmessig og økonomisk gevinst, mener Mossige:

– Riktig bruk av medvirkning fører til at man kommer raskere fram til hvilke utfordringer og muligheter man bør ta hensyn til i planleggingsprosessen. Verdien av en god tidligfase, altså at man passer på at man går i riktig retning helt fra start, er udiskutabel. Målet er jo å utvikle de beste stedene for menneskene som bor der, og da må man jo begynne med dem.

Enkelt i bruk – tydelig effekt

Målet med Folketråkk er å skape et attraktivt, meningsfullt og brukervennlig verktøy som stimulerer til økt bruk av medvirkning. Alle lag av befolkningen skal med, uansett alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Selve Folketråkk-verktøyet blir digitalt og kombineres med andre modeller og metoder for å dekke forskjellige behov og interessegrupper.

– En tilnærming som ikke ekskluderer noen innbyggere er viktig for oss. I Folketråkk tar vi blant annet i bruk prinsipper fra inkluderende design og designtenkning. På den måten skal vi sikre at de som planlegger har en representativ sammensetning i sitt medvirkningsarbeid. Først da kan vi finne ut hva innbyggerne opplever som et godt sted å leve, sier Ingvil Aarholt Hegna, prosjektleder for Folketråkk hos DOGA.

Hegna er utdannet arkitekt og har jobbet med planlegging og medvirkning i praksis i mange år. Som rådgiver i DOGA er hun opptatt av å utvikle medvirkningsverktøy planleggerne faktisk kan bruke, og som har effekt.

– Mange snakker om medvirkning, men få vet egentlig hvordan man best kan gjennomføre det. Kommunene har behov for et verktøy som samler brukernes opplevelser og tanker på en systematisk måte, slik at det enkelt kan implementeres i planprosesser.

Prosjektet Folketråkk startet i 2015 og skal gå til 2017. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) er prosjekteier. En referansegruppe på 20–25 personer fra kommune, stat, interesseorganisasjoner, utdanning og forskningsmiljø skal bidra i prosjektet.

Mette Mossige i Prologue AS jobber i skjæringsfeltet mellom tjenestedesign, sosiologi og arkitektur. Hun er engasjert av DOGA i samarbeid med underleverandør Comte Bureau for å gjøre et forstudie og til å bistå i arbeidet med å involvere referansegruppen i prosjektet.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Ingvil Aarholt Hegna: iah@doga.no eller 98839775