Ungdom påvirker byutvikling

Barnetråkk Ski april 2015

Ungdom i Ski ønsker seg flere steder der de kan møtes og drive med aktiviteter.

– Involvering av innbyggerne er viktig for demokratiet. Barnetråkk er et verktøy som gjør det mulig å gjennomføre i praksis, sier Ingvild Belck-Olsen.

Belck-Olsen er samfunnsplanlegger i Ski kommune – en kommune som skal gjennomføre store utbyggingsprosjekter de nærmeste årene. Ski skal vokse og det er mange tunge aktører inne i bildet. Store utbyggere, næringsinteresser og politiske interesser.

Utbyggingen vil få konsekvenser for menneskene som bor i Ski, og kanskje først og fremst for barn og unge og lokalmiljøet de ferdes i.

– Barn og unge har en lovfestet rett til å bli hørt i kommunale utbyggingssaker, men dette skjer ikke så ofte i praksis, forteller Karoline Birkeli-Gauss fra Norsk design- og arkitektursenter.

Selv om barn og unge har lovfestet rett til samfunnsdeltagelse, er det altså ingen garanti for at deres ønsker og behov blir tatt hensyn til. Derfor har Norsk design- og arkitektursenter utviklet verktøyet Barnetråkk – en metode for å avdekke og registrere hvordan barn beveger seg i sitt nærmiljø, hvilke steder de setter pris på og hvilke steder de ikke liker.

Fra parkeringsplass til park

Da Ski kommune fikk høre om Barnetråkk grep de muligheten og innledet et samarbeid med Norsk design- og arkitektursenter om å ta i bruk verktøyet. Som et resultat ble Barnetråkk brukt i planleggingen av et område som tidligere hadde vært brukt til militære formål. Her var det i utgangspunktet planlagt en stor parkeringsplass. Men da skoleelever fra 5. til 10. klasse hadde sagt sitt, var det helt andre tanker som kom fram.

– Gjennom barnetråkkene så vi at militærleiren hadde et helt annet potensial. Barna ville ha park og kafé og muligheter for kulturaktiviteter og idrett, forteller Belck-Olsen.

Utbyggerne var også positive til forslagene fra skoleelevene og dermed ble planene om parkeringsplass endret til en park til glede for alle innbyggerne i kommunen.

Nå har kommunen fått 200 000 kroner fra Akershus fylkeskommune til midlertidige tiltak for barn og ungdom under utbyggingsperioden. Midlene skal brukes på plassen foran rådhuset og barn og unge ble invitert inn for å gi innspill. Blant innspillene var vannpark, parkourbane, bordtennisbord og kafé, men også enklere ting som benker og farger.

– Jentene ønsket seg steder de kunne sitte og snakke, gjerne under tak over og mye farger. Guttene var mer opptatt av aktiviteter. Men både guttene og jentene tenkte på småbarna og mente at det burde være noe de kunne klatre på. Så nå setter vi opp fargerike benker, som kan klatres på. Og vi vil plassere dem i nærheten av skaterampen som allerede står der sånn at alt henger mer sammen, forteller Belck-Olsen.

Pilotkommune

Ski er sammen med kommunene Bodø i Nordland og Giske på Sunnmøre pilotkommuner for Barnetråkk.

­– Det at vi er med som pilotkommune på Barnetråkkbidrar til at vi kan få barn og unges medvirkning inn i våre rutiner. Medvirkning kan lett bare bli et blaff, og noe som ikke følges opp. Samarbeidet med Norsk design- og arkitektursenter holder oss i nakken og sørger for at vi gjennomfører, konstaterer Belck-Olsen.

Les mer om Barnetråkk på www.barnetråkk.no