Ny veileder for tjenestedesign i boligsosiale tjenester

Metodehefte Boligsosialt

Målet med verktøyet er at flere kommuner skal ta i bruk tjenestedesign som metode for å fylle dagens og fremtidens behov for boligsosiale tjenester. Det krever kunnskap om tjenestedesign som fagfelt, for å kunne initiere, bestille, lede og iverksette et prosjekt med denne metoden. Dette hefte er en hjelp for de kommunene som ønsker å ta i bruk metoden.

Last ned metodeheftet fra Husbankens side

Metodeheftet er et verktøy for å bedre kommunens rolle som bestiller ved kjøp av tjenestedesign.

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) har vært prosjekteier for utvikling av verktøyet. Erfaringer fra Asker kommunes innovasjonsprosjekt «Fremtidens boligkontor» har blitt lagt til grunn. Verktøyet skal bidra til at tjenestedesign utfyller dagens fagkompetanse i kommunene.

– Viktig suksesskriterier i dette prosjektet har vært innbyggerorientering og samskapingsprosesser mellom designerne, kommunen og Husbanken. Kompetanse og tenkning har utfylt hverandre og skapt noe nytt, sier seniorrådgiver Stine Lien i Husbanken.

Tjenestedesign er et relativt nytt fagfelt hvor design av tjenester skjer i et samspill mellom flere designfelt, andre fagfelt og ansatte i kommunen. I prosessen med å bedre og videreutvikle de boligsosiale velferdstjenester, tar designeren utgangspunkt i brukerens ståsted, ser på helheten og legger så til rette for gode opplevelser før, under og etter at tjenesten er benyttet.

– Tjenestedesign kan skape verdi både for innbyggerne og kommune gjennom gode brukeropplevelser og intern effektivisering og samspill hos kommunen, sier DOGAs rådgiver og prosjektleder i DOGA, Judith Gloppen.

Metodeverktøyet er utviklet i nært samarbeid med tjenestedesignbyrået Livework og samfunnsinnovatørene SoCentral.

– Vårt håp er at metodeheftet kan sette flere kommuner i stand til å lede tjenesteinnovasjonsprosesser på en inkluderende måte, ut fra en felles visjon og forståelse for hva som skal oppnås, sier Gloppen.

For mer informasjon, ta kontakt med Judith Gloppen.